Kursplaner i samhällskunskap

Arbete med Ungdomsparlamentet lämpar sig för kurserna Samhällskunskap 1a1, 1b, 2 och 3 och för gymnasiesärskolan kurserna Samhällskunskap 1, 2 och 3.

Samtliga kunskapskrav för samhällskunskap finns i matrisform. De olika kursernas krav har egna flikar. 

Samhällskunskap 1b

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån grundläggande demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Politiska ideologier och deras koppling till samhällsbyggande och välfärdsteorier.
 • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor och samhällsförhållanden. Exempel på metoder för att samla in information är intervju, enkät och observation. Exempel på metoder för att bearbeta information är statistiska metoder, samhällsvetenskaplig textanalys, argumentationsanalys och källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter, debattartiklar och rapporter.

Samhällskunskap 1a1

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Mediers innehåll och nyhetsvärdering i samband med frågor om demokrati och politik.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.
 • Presentation i olika former och med olika tekniker med betoning på det skriftliga och muntliga, till exempel debatter och debattartiklar.

Samhällskunskap 2

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Tematisk fördjupning i samhällsfrågor.
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
 • Muntlig och skriftlig presentation i olika former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

Samhällskunskap 3

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Hur vetenskapliga begrepp används i samhällsdebatten och påverkar individens syn på sig själv, på andra och på det omgivande samhället.
 • Tillämpning av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i arbetet med komplexa samhällsfrågor.
 • Källkritisk granskning, tolkning och värdering av information från olika medier och källor i arbetet med komplexa samhällsfrågor. Källhänvisning enligt vanliga system.
 • Muntlig och skriftlig presentation i utredande och andra former och med olika tekniker som är vanliga inom området, till exempel debatter, debattartiklar, rapporter och essäer.

Gymnasiesärskolan, Samhällskunskap 1

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
  Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.

Gymnasiesärskolan, Samhällskunskap 2

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Internationella och globala samhällsfrågor, till exempel handel och kulturmöten.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
 • Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Några olika metoder som används inom samhällsvetenskaperna, till exempel intervjuer och observationer.

Gymnasiesärskolan, Samhällskunskap 3

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel människohandel, välfärdspolitik eller människors exkludering och inkludering i samhället.
 • Ord och begrepp som är relevanta för kunskapsområdet.
Dela: