Kursplaner i svenska

Ämnet svenska kan enkelt kopplas till arbetet i Ungdomsparlamentet för arbete med analys, källkritik och retorik. Eleverna arbetar främst med analys och källkritik i förberedelserna när de skriver sina enskilda motioner. Retoriken kommer in inför plenarsessionen då eleverna förbereder debatt och tal. 

Samtliga kunskapskrav för Svenska 1, 2, 3, för Retorik  och för gymnasiesärskolan Svenska 1 och 2 finns i matrisform. De olika kursernas krav har egna flikar.

Svenska 1

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd för muntlig framställning. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang.
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat­ och referatteknik. Grundläggande källkritik

Svenska 2

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Muntlig framställning av utredande och argumenterande slag i och inför grupp. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper.

Svenska 3

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet.

Retorik

 • Muntlig framställning av olika slag och med olika syften: såväl monologisk framställning inför en grupp som dialogisk, i form av diskussions­ och debattinlägg, och med olika tänkta arenor, vilket även inkluderar det offentliga rummet. Användning av presentationstekniska hjälpmedel som stöd i muntlig framställning.
 • Aktivt lyssnande samt konsten att ge respons på ett konstruktivt sätt.
 • Retorikens praktiska och teoretiska användningsområden, framför allt dess roll som redskap för förberedelser inför muntlig framställning, som stöd för genomförande av muntlig framställning och som redskap för analys.
 • Den retoriska arbetsprocessens sex delar: Intellectio: att ta reda på hur en aktuell kommunikationssituation ser ut och utifrån den formulera ett syfte med sin muntliga framställning. Inventio: att finna lämpligt stoff och goda argument. Dispositio: att organisera stoff och argument på lämpligt sätt. Elocutio: att välja språk och stil. Memoria: att på ett ändamålsenligt sätt använda manus och presentationstekniska hjälpmedel. Actio: att välja lämpligaste framförande med hjälp av kropp och röst.
 • Analys av muntlig framställning i olika medier och nedtecknade tal.
 • Grundläggande retoriska begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera muntlig framställning.
 • Frågan om yttrandefriheten i relation till etik, upphovsrätt och censur.

Gymnasiesärskolan, Svenska 1

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Muntlig kommunikation. Hur man samspelar i en dialog, formulerar och bemöter argument samt sammanfattar huvuddragen i vad som sagts.
 • Muntlig framställning. Hur språket, innehållet och dispositionen kan anpassas till syftet och mottagaren. Hur man kan använda olika hjälpmedel för att planera och genomföra muntliga framställningar, till exempel stödord och digitala verktyg.
 • Skrivande av texter för att kommunicera, lära och reflektera. Strategier för att skriva olika typer av texter som är anpassade till sammanhanget. Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter från olika medier, till exempel tidningsartiklar, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
 • Olika sätt att ta emot och ge respons på egna och andras muntliga framställningar samt texter.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter. Hur man urskiljer budskap, syfte, avsändare och sammanhang i texter från olika medier.
 • Ordkunskap, språkriktighet och språkets struktur, till exempel stavningsregler, skiljetecken och tempus. Hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
 • Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel genom att identifiera nyckelord.
 • Informationssökning i olika medier och källor. Hur man bedömer informationens rimlighet samt hur texters avsändare påverkar innehållet.

Gymnasiesärskolan, Svenska 2

Aktuella utdrag ut kursens centrala innehåll:

 • Muntlig information och argumentation, i och inför grupp. Vad som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Presentationstekniska hjälpmedel som stöd vid muntliga framställningar.
 • Skrivande av berättande, informerande och argumenterande texter. Hur dessa texttyper är uppbyggda och deras typiska språkliga drag. Bearbetning av egna texter till innehåll och form.
 • Hur man citerar och gör sammanfattningar.
 • Lässtrategier för att förstå och tolka berättande, informerande och argumenterande texter från olika medier.

 

Dela:
Kategorier: