Till innehåll på sidan

Utskottsmötet

I ett utskott har alla fördjupat sig i samma fråga. Under en dag ska gruppen diskutera igenom analys och förslag och komma fram till en gemensam motion.

Ungdomsparlamentets utskottsmöte är en förenklad version av riksdagens utskottsmöten och kommunernas nämndmöten, men grundprincipen är densamma. I Stockholm arbetar vi med fem frågor. Varje fråga behandlas i varsitt utskott.

Ledamöterna samarbetar i utskottet

I ditt lokala utskott kommer du att ha rollen som ledamot. Ni kommer totalt att vara cirka 10­-15 ledamöter från två-tre klasser som arbetar tillsammans under en intensiv dag. Ni följer ett bestämt arbetsupplägg för att nå ert mål, att ni ska ta fram en motion, ett gemensamt förslag.

Motionen förklarar hur Stockholm ska lösa den fråga ditt utskott ansvarar för. Motionen innehåller både en problembeskrivning som en åtgärdsplan. Alla i utskottet har förberett sig genom att skrivit en individuell motion först. 

Under utskottsmötet planerar ni också hur ni ska presentera och argumentera för er motion vid plenarsessionen. Gör en arbetsfördelning så att alla vet vilken uppgift de ansvarar för.

Inför Utskottsmötet

För att lyckas genomföra ett utskottsmöte krävs det att alla som deltar i mötet är pålästa på utskottets fråga. Bästa förberedelsen är att ha skrivit sin egen, individuella motion. 

Inför utskottsarbetet sammanställer vi bakgrundsinformation till alla fem frågorna som du kan använda dig av, under Årets frågor.

När vi skriver en motion måste vi ta reda på hur situationen ser ut, vad som orsakar situationen och vilka konsekvenser den får. Dessutom måste vi ge förslag på vad vi ska göra för att förbättra situationen.

Vem gör vad i utskottet?

Under utskottsmötet deltar alla ledamöter och ordföranden aktivt i mötet för att tillsammans skriva ihop en gemensam motion som utskottet står bakom. Arbetet leds av ordföranden och ledamöterna deltar aktivt i diskussioner och i skrivandet av texter.

Ordförandens roll

 • Öppnar och avslutar mötet
 • Leder och stimulerar mötet
 • Ser till att alla ledamöter får komma till tals
 • Sammanfattar och klargör diskussionerna
 • Är neutral, driver inte sin egna åsikt när hen leder mötet
 • Har enbart utslagsröst

Ledamöternas roll

 • Deltar aktivt i diskussionerna
 • Tar aktivt ansvar för att skriva utskottsmotionen
 • Är inläst och förberedd på frågan motionen ska behandla
 • Röstar efter egen övertygelse

Mötesformalia - regler för ett bra möte

Det kan lätt bli rörigt när många personer diskuterar. Därför finns det mötesformalia, några enkla regler som hjälper till att hålla mötet strukturerat.

Begära ordet

När du vill säga något som ledamot begär du ordet genom att räcka upp handen eller din namnskylt. Du väntar med att prata till dess att ordföranden gett dig ordet. Om det är många som vill prata samtidigt skriver ordföranden upp dig på en talarlista. Du får ordet när det är din tur.

Om du vill svara på tidigare talare, kan du begära ”replik” genom att räcka upp en röd repliklapp. Du går då före alla nya inlägg. På så vis håller man en röd tråd genom diskussionen.

Omröstning

Det krävs enkel majoritet för att utskottets förslag ska vinna. Minst 51% av ledamöterna måste stå bakom förslaget.

Varje person har en röst och omröstningen sker öppet och sker genom att du håller upp handen eller din namnskylt. Kom ihåg att du alltid ska rösta med utgångspunkt från din egen övertygelse, alltså det du själv tycker.

Alternativen i omröstningarna är:

 • För
 • Mot
 • Avstår
  Du kan bara avstå från att rösta i den avslutande omröstningen i utskottet, där hela motionen ska godkännas.

Du röstar alltså ja till något av de tre alternativen i omröstningen. Vill du rösta nej måste du rösta ja till avslag.

Dela: